Hoggormbitt

0
346

#Huggorm-2-HjertevaktenHvert år rammes mange hundre personer av hoggormbitt i Skandinavia. Dødsfall er sjelden, men ca 40 % av hospitaliserte pasienter utvikler en moderat til alvorlig reaksjon. Riktig behandling i akuttfasen er viktig, og prehospitalt personell må kjenne til hvilke pasienter som skal observeres og behandles på sykehus.

AV Halvard Stave, Avdeling for Anestesiologi, OUS, Ullevål. Norsk Fjellmedisinsk Selskap – hstave@gmail.com

Artikkelen er hentet fra og gjengitt med tilatelse fra  Scandinavian Update 

Hoggormen er den eneste giftslangen i Skandinavia. Den finnes i hele Danmark. I Norge er den observert til Rana i Nordland, og i Sverige helt til de nordligste fjellområdene.  Hoggormen hører ikke, men oppfatter lyd som vibrasjoner i bakken. Den har svært god luktesans, som den bruker i jakten på mat som for det meste består av smågnagere. Hoggormen er ikke aggressiv, og den biter mennesker kun når den blir truet. Oftest fordi den blir tråkket på eller tatt på ved for eksempel bærplukking.

Forgiftning

Sykdomsbildet etter hoggormbitt skyldes først og fremst lokal og systemisk reaksjon på giften. Giften innholder proteolytiske enzymer og polypeptider. Forholdet mellom giftmengden som sprøytes inn, bittstedets lokalisering, pasientens helsetilstand før bittet, alder og kroppsvekt avgjør hvor alvorlig forgiftingen blir. I tillegg antas det at den endogene frisettingen av histamin, bradykinin, prostaglandin og serotonin (”host-reaction”) medvirker til symptombildet i økende grad ved økende alvorlighet. Tidlig anafylaktisk reaksjon er sjelden, men beskrevet. Ved andre gangs hoggormbitt er sannsynligheten for anafylaksi større pga hypersensitivisering2.

Forekomst

Det er ikke mulig å gi nøyaktige tall på forekomsten av hoggormbitt. Statistikk fra     Giftinformasjonen i Norge viser at antallet årlige henvendelser er økende.  117 i 2004, 172 i 2008 og 172 per medio august 2011. Dette kan skyldes at mennesker ferdes mer i skog og mark, men det kan også være et uttrykk for at Giftinformasjonen de siste årene har blitt mer kjent.

Symptomer

Et hoggormbitt sees vanligvis som to punktformede prikker med avstand på 3-9 mm. Lokale reaksjoner er smerte, misfarging, økende hevelse og blemme-dannelse. Alvorlige komplikasjoner som rhabdom-yolyse og kompartment-syndrom forekommer. De vanligste systemiske effektene er magesmerter, kvalme og oppkast. Ved alvorlige forgiftninger utvikles hypotensjon, sjokk og CNS-depresjon3.  Bronkospasme er beskrevet, og lungeødem kan oppstå så sent som 3-6 døgn etter bittet1, 3. Dehydrering, anemi, hemolyse, leukocytose og koagulasjonsforstyrrelser kan oppstå ved alvorlige forgiftninger3. Dødsfall er sjeldne, ingen er beskrevet i Norge etter 2000.

Prehospital behandling

Personen som er blitt bitt skal holde seg mest mulig i ro. Bittstedet skal være helt i fred3. På tur i skog og mark kan dette være vanskelig. Dersom lokal/systemisk reaksjon oppstår bør man vente på hjelp fremfor å ta seg til nærmeste vei på egenhånd. Fysisk aktivitet og bevegelse av bittstedet øker gjennomblødningen og fører til at giften raskere når den systemiske sirkulasjonen. Immobiliser de pasientene som skal til lege/sykehus så godt som mulig under transporten.  Vent med mat og drikke. Adrenalin brukes ved hypotensjon/sjokkutvikling. Antihistaminer og steroider er ikke lenger anbefalt som standard-behandling, men bør inngå som vanlig ved mistanke om hurtig innsettende allergisk/anafylaktisk reaksjon.

Hvem skal innlegges?

Det antas at ca 30 % av alle hoggormbitt er ”tørre”, dvs uten innsprøyting av gift. Ved et slikt bitt blir det ingen reaksjon og behandling er ikke nødvendig. Det er ikke mulig å sikkert forutse hvem som blir syke.

De som skal til sykehus er:
  • Alle i risikogrupper  (se egen boks)
  • Personer som er bitt andre steder enn i ekstremitetene
  • Alle med lokale og/eller systemiske symptomer

Systemiske effekter oppstår vanligvis innen 1-2 timer. Alvorlige symptomer som hypotensjon kan oppstå inntil seks timer etter bittet, men da har det vært lokale eller mildere systemiske symptomer forut1. Ved fravær av symptomer to timer etter bittet dreier det seg om et ”tørt bitt”. Pasienten kan da sendes hjem. Alle med symptomer bør observeres 24 timer eller mer avhengig av klinisk tilstand3.

Sykehusbehandling

Behandlingen i sykehus er profylaktisk og organstøttende med eventuelt tillegg av motgift (antivenom). Bittstedet holdes fortsatt i ro, og alle skal ha tetanusprofylakse. De fleste har behov for smertelindring. Tromboseprofylakse gis til immobiliserte voksne pasienter. Antibiotikabehandling anbefales kun ved tegn på infeksjon, som er uvanlig etter hoggormbitt. Systemiske reaksjoner behandles med organstøttende behandling etter vanlige retningslinjer. I Norge finnes det to typer antivenom; ViperaTAb og Vipera berus antiserum (Zagreb). Begge er effektive, men sistnevnte er forbundet med flere bivirkningsreaksjoner (ca 10 %)4. Overvåkning og anafylaksiberedskap er viktig ved bruk av antivenom.

Indikasjon for antivenom:

  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling.
  • Utvikling av koma, metabolsk acidose, rhabdomyolyse, hemolyse og
  • koagulasjonsforstyrrelser.
  • Alvorlig komorbiditet og forverring av denne.
  • Rask progresjon av lokale symptomer (kun antivenom har vist å ha direkte effekt på lokale symptomer).
  • Antivenom bør gis så tidlig som mulig da effekten er best ved administrasjon det første døgnet. Det er imidlertid vist at antivenom kan ha god effekt på utbredte lokale symptomer også senere i forløpet.

Hoggormbitt er relativt vanlig i Skandinavia. De fleste pasienter får en mild til moderat reaksjon. På grunn av faren for alvorlig lokal og systemisk påvirkning er det viktig at helsepersonell gjenkjenner pasienter som trenger tidlig hospitalisering. Sykehus-behandling er omfattende ved alvorlig reaksjon, og bør gjennomføres ved senter som har intensivkapasitet og tilgang på anti-venom.

Denne artikkelen er i stor grad basert på den norske Gif-tinformasjonen sine anbefalinger. Mer inn-gående behandlingsanbefalinger du her

Fleere lignende artikler finner du i Hjertevakten magasin, disse kan du paste ned her

 

Annonser

#trenings-DVD-sommertilbud-nettbutikk

Noen utvalgte varer