– Bør sammenligne overlevelse etter hjerteinfarkt basert på bosted

0
2351

Forskere mener man bør sammenligne tilbudet pasienter med ulikt bosted har, når man skal vurdere om sykehustilbudet etter hjerteinfarkt er likeverdig.

LIK SJANSE: Overlege Jan Norum påpeker at mange pasienter og pårørende er opptatt av slike sammenligninger mellom sykehus.

Professor Jan Norum, overlege ved Finnmarkssykehuset, er førsteforfatter på studien som har sammenlignet to ulike metoder å beregne overlevelse på.

Helsenorge.no legger ut data om overlevelse 30 dager etter hjerteinfarkt for ulike sykehus. Tallene er beregnet etter den såkalte pasientforløpsmodellen, som tar utgangspunkt i at pasienter ofte flyttes mellom sykehus.

Får score etter utfall
– Sykehusene vektes på bakgrunn av resultatet av behandlingen. Hvis pasienten dør i løpet av 30 dager, får sykehusene en negativ score ut ifra hvor lenge pasienten var hos dem. Tilsvarende får sykehuset en positiv score dersom pasienten overlever, sier Norum.

I tillegg justeres tallene for forskjeller i kjønn, alder og komorbiditet hos pasientene.

Mangler i metoden
Norum mener at med denne metoden kan en del små sykehus komme dårligere ut enn andre, kanskje uten at det er fortjent. 
Annonse:Pulsoximeter C63 Pulsoksymetere er meget brukervennlige og krever ingen instruksjon.

– Det ble en diskusjon blant fagfolk i Nord-Norge om tallene og metoden. Noen av oss mente at metoden kunne ha mangler, sier Norum.

Eksempler på slike mangler kan være at en del pasienter er kort tid på UNN, og blir sendt raskt tilbake til lokalsykehuset.

– Dersom pasienten dør, vil da dette ramme lokalsykehuset i stor grad, uten at de nødvendigvis har gjort noe «feil». Andre pasienter kan være i for dårlig form til å bli sendt fra lokalsykehuset, og dør der- dette vil også ramme lokalsykehuset, sier Norum.

Likeverdig
Han påpeker at mange pasienter og pårørende er opptatt av slike sammenligninger mellom sykehus.

– Alle ønsker selvsagt at pasientene skal ha et likeverdig tilbud, med lik sjanse til å overleve, sier han.   
Annonse:Her får du direkte tilbakemelding om utfører riktig hjerte-lungeredning korrekt.

I studien som er publisert i Heart International, har Norum og medarbeidere sammenlignet forløpsmetoden med en metode der man ser på pasientens bosted.

– Vi mener en analyse etter bosted vil si mer om hvorvidt pasienter i ulike boområder har likeverdig tilgang på behandling, sier Norum.

Endret for Narvik
Forskerne delte opp alle pasienter innlagt for hjerteinfarkt i perioden 2013-2015 etter sykehus-opptaksområde.

– Når vi sammenlignet 30 dagers overlevelse etter boområde, ble det svært små forskjeller i overlevelse i Nord-Norge, sier Norum.

Han mener dette er en mer riktig måte å vurdere om pasienter i ulike områder av Nord-Norge har lik tilgang på behandling på.

– Som et eksempel lå Narvik sykehus under snittet på overlevelse med forløpsmetoden. Boområdemetoden viser imidlertid gode tall for befolkningen i Narvik, sier Norum.

Sendes direkte til Tromsø
– Hvorfor blir det slike forskjeller?

– For eksempel kan det hende at en del av pasientene i Narvik blir sendt direkte til Tromsø, og at det gjør utslag på statistikken. Vi mener også det er sannsynlig at kvalitetsforskjellene mellom sykehusene ikke er så store som forløpsmetoden tilsier, sier Norum.

Med pasientforløpsmetoden varierte forskjellene mellom sykehusene fra 86 prosent overlevelse til 94 prosent overlevelse. Med sykehusopptaksmetoden varierte overlevelsen fra 88 prosent til 93,5 prosent.

– Med forløpsmetoden er det en risiko for at enkelte sykehus «henges ut», selv om befolkningen i området har et likeverdig tilbud med resten av landsdelen, sier Norum.

Sier mest om behandlingstilbudet
Han mener at begge statistikkene er viktige, men til hvert sitt bruk.  
Annonse: Hel kropps dukke, med luftveishode og trillekoffert

– Pasientforløpmetoden kan være nyttig for det enkelte sykehus, i arbeidet for å forbedre resultatene sine. Men når man skal sammenligne om innbyggere i ulike boområder får likeverdig behandling, mener vi at sykehusområde-metoden er best, sier han.

– Har ikke konkludert
Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år data om overlevelse 30 dager etter hjerteinfarkt for helsenorge.no, basert på pasientforløpene.

Instituttet har også nylig utarbeidet tall for overlevelse basert på bosted, og disse tallene inngår i studien fra Norum.

– Dette er to ulike målinger med ulike styrker. Vi har ikke konkludert med hvilken måling vi mener er best, og som bør publiseres på helsenorge.no. Det er dessuten Helsedirektoratet som har ansvaret for helsenorge.no, og må avgjøre dette, sier seksjonsleder Jon Helgeland.

Ikke store forskjeller
Han mener det ikke er stor forskjell på resultatene av de to ulike metodene når det gjelder Nord-Norge.

– Men vi er svært interesserte i å finne ut hva som er den beste metoden, sier han.

– Ser du svakheter med pasientforløpsmetoden, som publiseres på helsenorge.no?

– Siden så mange hjerteinfarktpasienter behandles på flere sykehus, eller blir fraktet direkte til et PCI-senter, er denne metoden problematisk hvis man vil vurdere om pasientene får likeverdig behandling. Det er ingen fasit i denne saken. Men for kvalitetsforbedring i det enkelte sykehus er pasientforløpsmetoden viktigst, sier han.

Raskt til store sykehus
Han sier at det er forskjell på hva det enkelte sykehus gjør, og hva pasientene opplever- blant annet fordi mange fraktes rett til et stort sykehus.

– Mange pasienter i Norge flyes rett til et sykehus som kan foreta PCI. Egentlig er det en triumf for norsk helsevesen at så mange kommer raskt til et stort sykehus, sier Helgeland.

Noen utvalgte varer