Veileder: Rehabilitering etter covid-19

Hovedprinsippet i rådene er at pasientene følges opp av sin fastlege, og at pasienter med behov for rehabilitering etter en covid-19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp.

0
287

Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men disse rådene retter seg også til pasienter med vedvarende funksjonsproblemer etter mild eller moderat sykdom, som ikke har vært innlagt på sykehus.

Hovedprinsippet i rådene er at pasientene følges opp av sin fastlege, og at pasienter med behov for rehabilitering etter en covid-19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp. Fastlegen følger ordinære rutiner med mulig bistand fra annet tverrfaglig personell i kommunen.

Alvorlighetsgrad av sykdomssymptomer og funksjonsproblemer vil variere fra pasient til pasient og behandlingstilbudet må derfor tilpasses den enkeltes behov. Rehabilitering kan foregå i både spesialist- eller primærhelsetjenesten, eller hjemme ved hjelp av velferdsteknologi og digitale verktøy. 

Covid-19 er en ny sykdom, og det finnes derfor begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos denne pasientgruppen. Rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander.

Arbeidsgruppen som har bistått Helsedirektoratet i arbeidet med disse rådene har bestått av klinikere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt brukere. Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap om pasientgruppen. 

Pasienter som har vært innlagt på intensivavdeling som følge av covid-19-sykdom anbefales tidlig oppstart av rehabiliteringstiltak og skal vurderes for videre rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Personer som har hatt mild eller moderat sykdom og som fire uker etter symptomdebut fortsatt opplever betydelige funksjonsproblemer i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør selv kontakte fastlege for vurdering av rehabiliteringstiltak. Dette rådet gjelder også pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19, men hvor rehabilitering ikke har blitt vurdert som aktuelt ved utskrivelse.

Ved avdekket behov for rehabilitering etter covid-19-sykdom skal ordinære meldings- eller henvisningsrutiner følges.

Det er særlig viktig med et helhetlig perspektiv i rehabilitering av pasienter med vedvarende symptomer etter covid-19. Det tas utgangspunkt i den enkeltes funksjonsproblemer og livssituasjon, og rehabiliteringen kan skje både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Barn som pårørende til pasienter som er innlagt til rehabilitering etter sykehusopphold pga covid-19 skal tilbys samtale med helsepersonell under rehabiliteringsoppholdet. Det anbefales også at andre pårørende tilbys samtale.

For pasienter som har vært i et rehabiliteringsforløp og som har vedvarende symptomer som påvirker funksjon, anbefales det kontroll hos fastlege eller i spesialisthelsetjenesten innen tre måneder etter utskrivelse fra rehabiliteringsopphold. 

Helsedirektoratet anbefaler at helsetjenesten tar i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy i oppfølgingen av pasienter med behov for rehabilitering etter covid-19.

Noen utvalgte varer