17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Blodforgiftning: 11 av 11 undersøkte sykehus bryter loven

Sjansene for å overleve svekkes for hver time behandlingen av blodforgiftning utsettes. Men nesten ingen sykehus sikrer alle pasientene rask nok behandling.

 – Det er alvorlig når pasienter som har en så alvorlig sykdom ikke får behandling tidlig nok. Vi vet at dødeligheten øker for hver time, og vi vet at det er mulig å nå målene som sykehusene har satt, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

Døde av blodforgiftning: Maria ble sendt hjem fra sykehuset – to dager senere var hun død

Statens helsetilsyn gjennomfører i disse dager et storstilt nasjonalt tilsyn med behandlingen av blodforgiftning (sepsis) ved norske akuttmottak. Foreløpig er det ferdigstilt elleve rapporter, og konklusjonen er nedslående:

Samtlige sykehus som er undersøkt av sine respektive fylkesleger bryter reglene for behandling av den alvorlige sykdomstilstanden på minst ett punkt. Flere av sykehusene bryter loven på flere punkter.

– Finner noe alle steder

Blodforgiftning er både en vanlig og dødelig sykdomstilstand. Det er avgjørende at pasienter med blodforgiftning får antibiotikabehandling så raskt som mulig.

På nettopp dette punktet svikter ti av de elleve sykehusene. Ved Helse Bergen og Helse Fonna gjelder dette også for flertallet av pasientene.

Sykehuset Telemark er det eneste som ikke har fått påvist uforsvarlig behandling på dette punktet. Ved dette sykehuset viser imidlertid fylkeslegen i Telemark til flere svakheter ved journalføringen, som også utgjør et brudd på loven.

– Vi finner noe å forbedre alle steder. Det er så langt ingen som fullt ut når de nasjonale målene for behandling. Det viktigste er at antibiotika- og væskebehandling skal starte innen én time. Mange får ikke startet denne behandlingen tidlig nok, sier Arianson.

Større fare for å dø

Arianson har selv ledet tilsynet med fire sykehus i Helse Vest, og leder et pågående tilsyn ved Helse Nord. Hun forteller at tilsynet er svært omfattende og at fylkesmennene har et solid faktagrunnlag for rapportene som produseres. At mange pasienter ikke får behandling raskt nok, mener hun er alvorlig.

– Det er viktig for pasientene få startet opp behandlingen så raskt som mulig. Dødeligheten øker med syv prosent for hver time antibiotikabehandlingen utsettes, sier Arianson.

Det er ikke tilfeldig at nettopp blodforgiftning ble valgt som tema for tilsynet. Arianson forteller at Helsetilsynet har fått mange tilbakemeldinger om at pasienter med denne sykdomstilstanden ikke sikres god nok behandling.

– Sepsis eller blodforgiftning er en ganske vanlig og alvorlig sykdom. Det er en «hverdagssykdom», som ikke har rød løper inn i sykehusene. Det er ikke en status-sykdom, og derfor viktig å vie oppmerksomhet, sier hun.

Skal forske på oppfølgingen

Det landsomfattende tilsynet skal også bli gjenstand for forskning. Målet med forskningsprosjektet er å se hvorvidt tilsynet fører til at behandlingen bedres.

– Forskningsprosjektet handler om å undersøk effekten av tilsyn. Tilsynet skal undersøke om behandlingen blir bedre i etterkant av tilsynet. Det blir spennende å følge med på hvor mye akuttmottakene forbedrer seg, sier Arianson.

Hun mener funnene som er avdekket så langt viser at Helsetilsynet valgte riktig tema for tilsynet.

– Det er rom for forbedring. Det er selvsagt ikke bra at det tar så lang tid å få oppstart av antibiotika. Samtidig ser vi at sykehusene tar dette veldig alvorlig, og starter forbedringsarbeidet med en gang, sier fylkeslegen.

Annonse

Dette svarer sykehusene

Sykehuset i Vestfold – fem avvik

Fagdirektør Per Grunde Weydahl ved Sykehuset i Vestfold sier at sykehuset tar Fylkesmannens rapport til etterretning. Han viser til at tilsynet har avdekket at oppfølgingen og behandlingen av denne pasientgruppen har vært mangelfull.

– Det tar vi på største alvor, sier Weydahl.

Fagdirektøren forteller at sykehuset har gjort flere tiltak for å bedre situasjonen ved sykehuset. De har blant annet utviklet en handlingsplan og et pasientforløp som sikrer rask legekontakt og oppstart av antibiotika.

Helse Fonna – tre avvik

– Dette landsdekkende tilsynet bidrar til at vi har større oppmerksomhet på denne viktige pasientgruppen, sier Anne Hilde Bjøntegård, direktør for medisinsk service og beredskap.

Hun forteller at sykehuset har laget handlingsplaner og er i gang med tiltak for å lukke avvikene.

– Vi holder på å planlegge et helt nytt akuttmottak i Haugesund som vil bidra til rask diagnostikk og behandling av alle pasienter.

Sykehuset Telemark – ett avvik

Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen mener hovedfunnet i rapporten er at pasienter med sepsis får god og riktig behandling.

– Vi har jobbet målrettet med den akutte helsetjenesten siden 2007, og tilbudet til sepsispasienter har vært en viktig del av dette arbeidet. Vi synes det er godt å se at målrettet arbeid gir resultater, sier Kittilsen.

Han viser til at sykehuset jobber med å bedre sine rutiner for å forbedre dokumentasjonen for behandling.

Helse Førde – to avvik

Avdelingssjef Trine Hunskår Vingsnes viser til at sykehuset kom noe bedre ut enn andre sykehus i Helse Vest, men at det fortsatt er utfordringer.

Hun viser til at en rekke tiltak er iverksatt, blant annet skal sykehuset sikre raskere oppmøte fra leger i spesialisering, og at disse legene i størst mulig grad skal prioriteres til direkte pasientrettet arbeid i akuttmottakene.

Stavanger universitetssykehus – ett avvik

Klinikksjef Erna Harbo forteller at sykehuset har jobbet systematisk med organisering og pasientsikkerhet på akuttmottaket i flere år.

– Dette tilsynet var svært omfattende og nyttig for å belyse hvordan sykehuset jobber med å ivareta disse og andre kritisk syke pasienter, sier Harboe.

– Det ble gjennomført en rekke tiltak som innebar undervisning for alle yrkesgrupper, justering av turnus i henhold til aktivitet, lege i triageområdet (der mottak og prioritering av pasienter skjer, journ.anm.) og involvering av flere yrkesgrupper i registreringer.

Akershus universitetssykehus – ett avvik

Fagdirektør Pål Wiik sier at sykehuset vil følge opp avviket som ble påpekt.

– Det arbeides med en plan for de forbedringstiltak som skal gjennomføres innen fristen 10. januar 2017, sier Wiik.

Annonse: Hjertebrett

Haukeland Universitetssykehus – to avvik

Avdelingsdirektør Lars Birger Nesje forteller at det er sammensatte grunner til at et flertall av pasientene ved sykehuset ikke fikk startet antibiotikabehandling innen nasjonale tidsfrister. Han viser til at sykehuset har igangsatt flere tiltak.

– Sykehuset arbeider med å etablere en standardisering og kvalitetssikring av hele forløpet for pasienter innlagt med alvorlig sepsis, sier Nesje.

Drammen sykehus – to avvik

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll sier at tilsynet med sykehuset har vært nyttig.

– Vi har gjennomført flere ombygginger og oppgraderinger i Akuttmottaket de siste årene for å bedre pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet for de ansatte, sier Eidsvoll.

Hun forteller at blant de viktigste tiltakene er å sikre at pasientene får antibiotika innen tidsfristene samt å forbedre dokumentasjonen.

Diakonhjemmet sykehus – to avvik

– Tilsynsrapporten, med fokus på de forhold som begrunner avvikene, er grundig gjennomgått og diskutert med ledere og de ansatte i de reviderte avdelingene, sier avdelingssjef Ole Kristian Roald ved Anestesi og intensivavdelingen.

Han forteller at det er etablert en handlingsplan med forbedringstiltak og at sykehuset har innført et verktøy for oppfølging av pasienter for å bedre kommunikasjonen mellom mottak og post.

Oslo Universitetssykehus – to avvik

Konstituert direktør for kvalitet og pasientsikkerhet Sølvi Andersen viser til at det ble påpekt to avvik under tilsynet: Forsinket antibiotikabehandling i henhold til tidsfristene, og mangelfull dokumentasjon av overvåkning under oppholdet.

Hun forteller at sykehuset har svart fylkesmannen på hva de skal gjøre med dette i en handlingsplan sendt 15. desember i år.

Sørlandet sykehus – fem avvik

– Sørlandet sykehus jobber kontinuerlig med å få en så god organisering og en så systematisk jobbing som mulig for å sikre pasientsikkerheten i våre akuttmottak. Tilsynet viser samtidig at dette kan vi bli bedre på, sier fagdirektør Per Engstrand.

Han forteller at sykehuset har tatt rapporten på største alvor og har iverksatt strakstiltak før sommeren.

– Det arbeides med en plan for de forbedringstiltak som skal gjennomføres innen fristen som tilsynet har satt, sier Engstrand. Les artikkelen i VG

Fakta:

Blodforgiftning (sepsis)

  • En vanlig og dødelig sykdomstilstand.
  • Sepsis er infeksjonstilstander der pasienter blir allment påvirket og utvikler organsvikt grunnet infeksjonen.
  • Ved sepsis er det avgjørende at man starter antibiotikabehandling så raskt som mulig.
  • Rundt 6.000 personer rammes av tilstanden hvert år i Norge.
  • Sykehusdødeligheten for blodforgiftning med organsvikt er på rundt 15 prosent.
  • Sykehusdødeligheten for blodforgiftning ved såkalt septisk sjokk er over 40 prosent.
Kilder: Norsk legemiddelhåndbok og Norsk helseinformasjon.

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img