Slår alarm om oppfølging av pasienter med hjertesvikt

Norsk hjertesviktregister sendte i januar brev til blant annet helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktørene ved de regionale helseforetakene, fagdirektører ved helseforetakene og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Brevet tar for seg forskjeller knyttet til oppfølgingen av pasienter med hjertesvikt i Norge

0
378

Faglig leder for Norsk hjertesviktregister (NHSR), Morten Grundtvig, er bekymret for det lave antallet hjertesviktpoliklinikker og antall sykepleiere som er ansatt ved de eksisterende hjertesviktpoliklinikkene. For eksempel finnes det ikke hjertesviktpoliklinikk – I Finnmark .

Norsk hjertesviktregister sendte i januar brev til blant annet helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktørene ved de regionale helseforetakene, fagdirektører ved helseforetakene og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Brevet tar for seg forskjeller knyttet til oppfølgingen av pasienter med hjertesvikt i Norge som kommer frem Norsk hjertesviktregisters årsrapport for 2019.

Bekymret for ulikhet

Bekymret for ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge.

Antall pasienter i hvert enkelt helseforetak gjenspeiler hvor mange som følges opp. Har man få sykepleiere gir det oppfølging til færre pasienter, sier Grundtvig.

I brevet vises det til tabellen «Antall møtte på hjertesviktpoliklinikk per 100 000 innbyggere nasjonalt og de individuelle helseforetakene», som viser at det kun er tre helseforetak hvor det møtes over 90 pasienter per 100 000 innbyggere i 2019. Det står også at ekspertgruppen anbefaler NHSR å jobbe med mer helhetlige kriterier for inntak til hjertesviktpoliklinikker nasjonalt.

Alle med hjertesvikt skal henvises til en hjertesviktpoliklinikk hvor det gis tverrfaglig oppfølging. Etter at diagnosen er sikret, opplæring gitt og medikamentene justert vil pasientene fortsette kontroll hos fastlegen.

Det beskrives i brevet at kun er tre helseforetak hvor det møter over 90 pasienter med hjertesvikt per 100 000 i 2019 – hva bør det tallet ligge på?

Vi bør tilstrebe at det kommer nærmere hva som er tilfellet i Helse Nord-Trøndelag helseforetak hvor det møtte 147 nye pasienter per 100 000 innbyggere i 2019.

Alle som har nytte av det bør få tilbud. Det handler ikke bare om medikamenter og behandling, men om det psykologiske og trygghet- om livskvalitet.

Ikke godt nok

Hjertesvikt er farligere enn mange kreftformer, men får mye mindre oppmerksomhet enn kreft.

Det er angstdempende for pasienter å ha tilgang til en hjertesviktpoliklinikk hvor man har både tilhørighet og får oppfølging. Det er psykologisk gevinst i tillegg til at pasientene får det bedre fysisk og redusert risiko for død. Det er dokumentert i Oda Karin Nordfonns avhandling om emosjonell og praktisk byrde ved hjertesvikt.

Oppfølging av hjertesviktpasienter er noe som vanskelig lar seg gjøre på en god måte alene av fastlegen. I brevet vises det til at sykepleierstillinger per 100 000 innbyggere ved hjertesviktpoliklinikkene varierer mellom helseforetakene.

European Society of Cardiology anbefaler at alle sykehus som behandler hjertesvikt bør ha én spesialsykepleier innen kardiologi per 100 000 innbygger for oppfølging av pasienter. Det er kun oppfylt i Nord-Trøndelag helseforetak og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Det kreves tverrfaglig oppfølging fordi det er mange ting å huske på. Livsstil, trening og den medikamentelle behandlingen er komplisert.

Pasienter med hjertesvikt som hovedsakelig skyldes lungesykdom skal følges opp av lungeleger sier Grundtvig.

Vi vil at de med svikt som skyldes hjertet, skal få den beste behandlingen de har krav på. Det er klare anbefalinger på dette som ligger der, men som det ikke blir tatt ordentlig hensyn til.

– Vi bruker de europeiske retningslinjene til European Society of Cardiology (ESC), med den sterkeste anbefaling for oppfølging, klasse 1A angis som en tverrfaglig oppfølging. For å få det til må man få på plass flere hjertesviktsykepleiere.

Grundtvig forteller at det i Norge er 40 sykehus med hjertesviktpoliklinikk, og 53 sykehus som tar imot hjerteinfarktpasienter.

Må prioriteres

Ved å sende dette brevet ønsker vi å oppfordre helseministeren til å si til de regionale helseforetakene at hjertesviktpoliklinikk er noe som må prioriteres, og at antallet sykepleierstillinger ved slike poliklinikker må økes.

Frem til nå har man trodd at hjertesvikt rammer mellom hundre til to hundre tusen mennesker årlig i Norge.

Men tall fra Tromsø-undersøkelsen, gjort av Henrik Schirmer- kardiologiprofessor ved hjerteavdelingen på Akershus universitetssykehus, angir at man fant aldersstandardisert prevalens av hjertesvikt på 6,8 prosent for kvinner og 6,1 prosent for menn ved undersøkelse på personer over 40 år.

Håper på endring

I brevet beskrives antallet personer som rammes, å være økende.

Dette er noe som øker ved høy alder. Den gjennomsnittlige befolkningen lever lenger, da blir det flere hjertesvikt-pasienter. Også unge opplever hjertesvikt, men det skyldes i større grad blant annet infeksjoner som virus. 

I alle vestlige land øker forekomsten. I en nylig publisert studie fra UK redegjøres for utvikling av hjertesvikt, og de finner at antall nye tilfelle er høyere enn for de 4 vanligste kreftformene til sammen; lunge-, bryst-, tarm- og prostatakreft.– Har dere fått noe respons på brevet?

Norsk hjertesviktregister har fått flere gode tilbakemeldinger på brevene vi har sendt, men foreløpig ikke fra helseministeren som nok er sterkt opptatt med Covid-19 arbeidet. Helsevesenet er en kompleks organisasjon, og dette er noe som må sive inn.

– Det vi ønsker og håper på er en gradvis endring på sikt slikt at dette bedrer seg og alle pasienter med hjertesvikt har tilgang på denne typen poliklinikk.

Noen utvalgte varer